bg
Wie zijn we?
WerkMOED is een verzuim-adviesbureau met betrokken professionals waarbij de vraag van de klant centraal staat.
Visie&Missie
WerkMOED gaat er vanuit dat werk in de juiste balans een geïntegreerd onderdeel moet zijn van iemands leven.

Privacyverklaring WerkMOED

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens.Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22.05.2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door WerkMOED BV:

 • Aansluitnummer KvK –53881834
 • Burg.De Bruïnelaan 87
 • 3331 AC ZWIJNDRECHT
 • Telefoonnummer:078.6459013
 • Mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots.JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Het gebruik van persoonsgegevens door WerkMOED
 • WerkMOED verkrijgt persoonsgegevens van uzelf,bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website,email,telefoon en app.Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

WerkMOED verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens,zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid opgesteld door de Bedrijfsarts
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen

Doeleinden

WerkMOED verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden,zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het kandidatenbestand;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u,dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting,zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens,omdat WerkMOED hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Om het belang van werknemer en werkgever te kunnen behartigen in het bepalen van de re-integratiemogelijkheden van werknemer

Verstrekking aan derden

Uitsluitend binnen de geldende wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens,kan WerkMOED uw gegevens verstrekken aan derden.WerkMOED kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden,zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen,testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers.In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt.Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.WerkMOED zal u vooraf informeren indien informatie aan derden wordt verstrekt en om welke informatie het gaat.Daarvan kan ik ieder geval sprake zijn in de volgende gevallen:

-WerkMOED zal uw gegevens verstrekken aan derden die rechtstreeks betrokken zijn bij uw re-integratie of begeleiding(werkgever,arbodienst,UWV).Alleen voor zover dit voor de taakuitoefening noodzakelijk is en WerkMOED contractuele afspraken heeft gemaakt over de manier waarop zij de werkzaamheden uitvoeren.

-Uw werkgever of UWV krijgt alleen informatie die door de wet is toegestaan.Hieruit kan niet worden afgeleid wat de reden is van uw arbeidsongeschiktheid.Er worden geen medische gegevens verstrekt.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer WerkMOED aan een wettelijke verplichting moet voldoen.WerkMOED zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de EER worden verwerkt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

WerkMOED zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

WerkMOED vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens.Daarom heeft WerkMOED passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om WerkMOED een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens.Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen,aan te vullen,te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u WerkMOED verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

WerkMOED
Burg.De Bruïnelaan 87
3331 AC ZWIJNDRECHT
Telefoonnummer:078.6459013
Mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots.JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door WerkMOED,laat dit dan vooral aan ons weten.Mocht u er met ons niet samen uitkomen,dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder,de Autoriteit Persoonsgegevens.U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WerkMOED kan deze privacy verklaring aanpassen.Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen,zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op22.05.2018.